Vi har vakttelefon! Ring oss på 910 00 757 ved akutte hendelser.

Beskyttelse av samfunn, miljø og verdier

Konsesjonsområder og energisentraler

Kontakt oss

Fjernvarmekonsesjon

Fjernvarmeanlegg er omfattet av energiloven, og konsesjonsplikten utløses dersom anlegget forsyner eksterne forbrukere og har et ytelse på over 10 MW.

I en fjernvarmekonsesjon gir NVE tillatelse til bygging og drift av varmesentraler og hovedrørnett innenfor et geografisk avgrenset konsesjonsområde. Øvrig rørnett kan konsesjonær etablere i samråd med kommune, eier av vei og de som blir påvirket av utbyggingen. Konsesjonær kan ikke bygge og levere varme utenfor konsesjonsområdet. Videre kan ikke konsesjonær bygge annen varmeproduksjon eller et annet hovedrørnett enn det som spesifiseres i konsesjonen.

Våre konsesjonsområder

Se kart over konsesjonsområder for Ski og Ås.

Tilknytningsplikt

En fjernvarmekonsesjon legger nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaker innenfor det konsesjonsgitte området.
Ski kommune vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 66a den 7/3-2001 at alle nye byggetiltak over 300m2 samt eksisterende bygg som gjennomfører en totalombygging skal pålegges tilknytningsplikt til Follo Fjernvarme AS’ fjernvarmenett innenfor Follo Fjernvarme AS’ konsesjonsområde i Ski.

I kommuneplanen 2023-2034 for Nordre Follo Kommune, er det krav om tilknytning til fjernvarmeanlegget. 

Ǥ 4.6 Tilknytning til fjernvarme
Innenfor konsesjonsområder for fjernvarme skal ny bebyggelse tilknyttes fjernvarmeanlegget, jf. pbl. § 27-5.
Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.
Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten dersom konsesjonshaver skriftlig erklærer at de ikke vil levere fjernvarme til bygningen.»

Energisentraler

For å kunne produsere og distribuere energi, er vi også avhengige av å ha energisentraler, og har derfor flere av disse i hele Norge.

 • Thon Hotel Svolvær
  31/08/2023 - Follo Fjernvarme AS
  Energisentral, Thon Hotel Svolvær

  Ved byggingen av Thon Hotell Svolvær og Lofoten kulturhus, fikk Follo Fjernvarme i oppdrag å bygge en nærvarmesentral for å dekke varme- og kjølebehovet for disse byggene.

  Les mer
 • Ski Storsenter spisslast-/backup-sentral
  31/08/2023 - Follo Fjernvarme AS
  Ski Storsenter spisslast-/backup-sentral

  Inne på Ski Storsenter har vi plassert en spisslast- / backup varmesentral.

  Les mer
 • Energisentral Storo Storsenter
  31/08/2023 - Follo Fjernvarme AS
  Energisentral Storo Storsenter

  Follo Fjernvarme AS fikk i oppdrag å bygge en nærvarmesentral for levering av både varme- og kjøleenergi til Storo Storsenter under utvidelsen i 2010.

  Les mer
 • Rør
  31/08/2023 - Follo Fjernvarme AS
  Drømtorp Varmesentraler

  Drømtorp er vårt hovedområde for produksjon av energi til fjernvarmenettet. Her har vi fire varmesentraler som alle jobber sammen.

  Les mer

Lurer du på noe rundt konsesjonsområder eller energisentraler?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i Follo Fjernvarme AS.

Kontakt oss