Energisentral Thon Hotel Svolvær

Energisentral Thon Hotel Svolvær

I Svolvær sentrum utbygges et nytt Thon hotell Svolvær og Lofoten kulturhus som et samarbeidsprosjekt. Follo Fjernvarme fikk i oppdrag å bygge en nærvarmesentral for å dekke varme- og kjølebehovet for disse byggene. Det skal leveres en effekt på 440 kW varme og 175 kW kjøling til Thon hotell Svolvær og 220kW varme og 290 kW kjøling til Lofoten kulturhus. Totalt blir det 660 kW varme og 465 kW kjøling med en energimengde på vel 1,5 GWh varme og ca. 0,4 GWh kjøling.
Byggene skal ferdigstilles i februar/mars 2009 og varmeleveransen starter ved årsskiftet 2008/2009.
Entreprisen:
Prosjektet utføres som en totalentreprise av AF Energi & Miljøteknikk AS. Energisentralen er på ca. 150m2 og er plassert i garasjekjelleren under kulturhuset. Da byggene ligger på kaikanten er det satset på fornybar energi i form av en varmepumpe på 500 kW og sjøvannsinntak som veksler ut varme til varmepumpen over en titanveksler, alt plassert i varmesentralen. Varmepumpen leverer også kjøling til byggene. På kondensatsiden av varmepumpen vil kjøleeffekten bli levert som varme til tappevann og oppvarmingsbehovet i byggene. Kjøleanlegget er også designet for frikjøling over sjøvannsveksler som da benyttes når det er lite eller intet varmebehov. For å sikre god effekt er byggene designet med 60 – 40 anlegg. Som spisslast og backup benyttes to gasskjeler på henholdsvis 300 kW og 450 kW, samt en 300 kW el-kjele som alternativ. Utvendig er det et gassanlegg med 32m3 tank for LPG, nedgravd som forsyner gasskjelen med propangass. Anlegget forsyner også kjøkkenet med gass til komfyren mv og kan også levere til evt. gasspeis i hotellet.

Mulige tilleggsleveringer:
Anlegget har kapasitet for ytterligere levering og Vågan kommune har vist interesse for å tilknytte Svolvær torg med tilhørende fortauer som har snøsmelteanlegg. Dette torget er et nytt og flott anlegg som ligger tett ved hotellet og enkelt kan tilknyttes varmeanlegget. Utover dette arbeides det med mulighetene for å tilknytte flere store bygg i sentrum som i dag har vannbåren varme gjennom et lite fjernvarmenett. Potensielt er det 7-8 bygg med effektbehov på ca. 1200 kW, som kan tilknyttes og vår sentral kan da enkelt utvides for å levere til disse med en ny 500 kW varmepumpe som det er forberedt for. Ledningsnettet vil kunne bli ca. 1km i utstrekning. Eierne av byggene er positive til slik tilknytning og vi håper å avklare dette i løpet av vinteren 2009, slik at forsyningen kan oppstarte til fyringssesongen 2009.

Miljø:
Med et mulig energibehov på opp mot 4,0 GWh pr. år vil varmepumpen redusere CO2 utslippet med 682 tonn pr. år sammenliknet med olje som energikilde. Reduksjonen tilsvarer årsforbruket fra over 250 biler basert på kjørelengde ca. 15.000km pr. bil og år.