Energisentral Storo Storsenter

Energisentral Storo Storsenter

Energisentral Storo Storsenter

Olav Thon Gruppen er i gang med en større utvidelse av kjøpesenterarealet ved Storo Storsenter i Oslo. Utvidelsen skal stå ferdig første halvår 2010. Follo Fjernvarme AS har fått i oppdrag å bygge en nærvarmesentral for levering av både varme- og kjøleenergi til senteret i sin helhet.
Dimensjonerende effekt for både kjøling og varme er på 2500 kW. Den leverte energimengde er innledningsvis estimert til 3 GWh varme og 1 GWh kjøling.
Varmeleveransen til senteret vil påbegynnes i første kvartal 2009.

Prosjektet utføres som en totalentreprise i regi av AF Energi & Miljøteknikk AS.
Energisentralen er på ca. 130 m² og ligger på plan 4. Systemet er i hovedsak prosjektert som et lavtemperatur energisystem. Siden senteret vil ha behov for kjøling året rundt, er en kjølemaskin dimensjonert ut fra kjølebehovet vinterstid installert i energisentralen. Denne er dimensjonert for 500 kW og 7/12 ºC på kald side. På varm side vil tilhørende verdier være i størrelsesorden 600 kW for 42/ 37 ºC. I sommerhalvåret vil hele eller deler av overskuddsvarmen fra denne delen av systemet kunne strippes via tørrkjøler på tak over energisentral.

På plan 2 installeres to luft-/ vann varmepumper med 1000 kW kjøleeffekt. På vinterdager, med behov for varme til eksempelvis snøsmelting, vil en kunne benytte disse enhetene til oppvarming. I overgangsperiodene vinter/ vår og høst/ vinter, vil en kunne levere varme fra en av enhetene og kjøling fra den andre. Dette medfører stor fleksibilitet i energisystemet.

Som spiss-/ reservelast benyttes en kombinasjon av gass-/ el.kjeler. Det er installert to gasskjeler på hver 795 kW og en el.kjel på 500 kW. Denne delen av systemet vil levere høytemperatur energi med dimensjonerende effekt 300 kW til en egen kontorfløy ved senteret. I tillegg vil denne delen av energisystemet bidra med varmeproduksjon på de kaldeste vinterdagene.

Energisystemet ved Storo vil være helt i fremste rekke i forhold til miljø. De bevisste valg av miljøvennlig teknologi som ligger til grunn for energiproduksjonen, vil redusere utslippene av CO2 til omgivelsene på størrelse med utslippene fra et fullt belagt parkeringsareal ved senteret.