Fjernvarmetariff TV1 – revidert januar 2013

Standard fjernvarmetariff for kunder med tilknytningsplikt. (nye byggetiltak over 300m2 samt eksisterende bygg som gjennomfører en totalombygging)

Standard fjernvarmetariff for kunder med tilknytningsplikt.

 

Ski kommune vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 66a den 7/3-2001 at alle nye byggetiltak over 300m2 samt eksisterende bygg som gjennomfører en totalombygging skal pålegges tilknytningsplikt til Follo Fjernvarme AS’ fjernvarmenett innenfor Follo Fjernvarme AS’ konsesjonsområde i Ski. Normalt vil kommunen sette som vilkår for en igangsettingstillatelse at det foreligger bindende leveringsavtale mellom abonnenten og Follo Fjernvarme AS.

 

Energilovens § 5.5 regulerer oppbyggingen av tariffstruktur og fjernvarmeprisen. Prisen for fjernvarme skal i henhold til loven ikke overstige prisen for helelektrisk oppvarming. Follo Fjernvarme AS har i sin tariffstruktur innarbeidet en rabatt som sikrer at fjernvarmeprisen til en hver tid ligger under prisen for helelektrisk oppvarming.

 

For tariff TV1 skal abonnenten betale tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om fjernvarme nyttes eller ikke, jfr. energilovens § 5.5, fjerde ledd.

 

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.

 

Tariffen består av:

 

Fast energiledd:

 

– Fastledd kr 8595,68,- pr år

– Effektledd nettleie

 

Bevegelig energiledd:

– El-pris dvs. NordPools månedsmiddelpris tillagt påslag tilsvarende lokal el-leverandørs påslag.

– El-avgift (forbruksavgift) til staten 11,61 øre/kWh og Enova-avgift kr. 800,- pr.år fra 2013.

– Energiledd nettleie.

 

Det gis 5 % rabatt på det bevegelige energileddet

 

 

Tariffen reguleres i henhold til de enhver tid gjeldende priser på NordPool, priser på nettleie for prioritert overføring for området og offentlige avgifter. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen. Dersom bruker av bygget er en produksjonsbedrift og har krav på redusert forbruksavgift skal denne benyttes som grunnlag i fjernvarmeprisen.

 

I tillegg betales en engangs tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal ikke være større enn de reelle kostnader for stikkledning og kundesentral.

 

Tariffens priselementer beregnes på følgende måte:

 

Fastleddet skal dekke kostnader for måling og avregning og er satt til kr 8595,68.- pr år pr anlegg (for 2013), justeres årlig i samsvar med konsumprisindeks.

 

Effektledd nettleie skal i hovedsak dekke kostnader for utbygging, drift og vedlikehold av fjernvarmesystemet og fastsettes ut fra lokal netteiers tariff.

 

El-prisen fastsettes i henhold til NordPools månedsmiddelpris med tillegg av et påslag på 2.0 øre/kWh + 1,2 øre/kWh grønne sertifikater (nytt fra 2013).

 

Elavgiften (forbruksavgift) til staten og Enova-avgift er lik den til enhver gjeldene avgift 11,61 øre/kWh + kr. 800,- pr. år fra 2013.

 

Energiledd nettleie fastsettes ut fra netteiers tariff og kan ha en vintersats og en sommersats.

 

Summen av elpris, elavgift og energiledd nettleie skal i hovedsak dekke kostnadene til produksjon av fjernvarme men gis rabatt på 5 % for å sikre en pris som blir lavere enn oppvarming med ren elektrisitet.

 

Alle priser reguleres i samsvar med lokal netteiers justeringer, bortsett fra el-pris som fastsettes i henhold til NordPools månedsmiddelpris.