Leveringsbetingelser for Follo Fjernvarme AS – revidert mai 2009

Informasjon om leveringsbetingelser for fjernvarme levert av Follo Fjernvarme AS

Innholdsfortegnelse:

Informasjon om fjernvarme – tilknytning og bestilling

 1. Fjernvarme – fjernvarmeproduksjon – leveringsområde
 2. Tilknytningsplikt til fjernvarmenettet
 3. Bestilling av fjernvarme

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvamre

 1. Definisjoner
 2. Levering av fjernvarme – leveringshindringer
 3. Kundeanlegg som fjernvarmeprodusent
 4. Fremføring av fjernvarmenett og installasjon av kundesentral
 5. Eiendomsrett – drift og vedlikehold
 6. Fri fremføring av fjernvarmenett- og grunnerverv i spesielle tilfeller
 7. Graving og sprenging ved fjernvarmenettet
 8. Melding om endring av sentralvarmeanlegg eller økt tappevannsforbruk
 9. Måleapparater
 10. Måleravlesning, fakturering og betaling
 11. Avstengning og gjenåpning av kundesentral
 12. Oppsigelse og hevning. Overføring av fjernvarmeabonnementet
 13. Oppgjørsavregning ved oppsigelse og hevning
 14. Reklamasjon – Mangler
 15. Retting
 16. Erstatning
 17. Indirekte skader eller tap (følgeskader)
 18. Kundens medvirkning og tapsbegrensningsplikt
 19. Endring av leveringsbetingelser og tariffer
 20. Sikkerhetsbestemmelser

Fjernvarme med kommunal tilknytningsplikt er underlagt offentlig priskontroll ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Prisen skal ikke være høyere enn nivået for elektrisitet til oppvarming i området. Dette gjør fjernvarme lønnsomt både for leverandøren og kundene i fremtiden.
——————————————————————————–

Informasjon om fjernvarme – tilknytning og bestilling

1.        Fjernvarme – fjernvarmeproduksjon – leveringsområde

Fjernvarme er vannbåren varmeenergi – varmtvann som produseres i en varmesentral og sirkuleres gjennom fjernvarmenettet frem til varmevekslere og reguleringssentral hos kunden (kundesentral). Fra denne sentralen sirkuleres varmt vann i kundens anlegg.

Follo Fjernvarme AS skal levere varme som hovedsakelig produseres ved bruk av bl.a biomase (treflis/skogsflis). En slik varmesentral er i h.h til konsesjonsvilkårene ferdigstilt 1/1-2009. I perioden før ferdigstillelse leveres varme fra en tidligere ferdigstilt spisslastsentral basert på gass/el og fra mindre mobile enheter basert på pellets og gass/el.

Follo Fjernvarme AS sitt konsesjonsområde for fjervarmeforsyning i Skibyen – omfatter følgende:

Sentrum Det gamle sentrumsområde samt nye boligområder nord- og østover.

Ski Vest Utbygningsområdet for Follo Sykehus, nærings- og boligområder.

Ski Øst Næringsområdene Ellingsrud, Drømtorp og Ski Næringspark samt områdene ved Solberg Bo- og Behandlingssenter

 

2.        Tilknytningsplikt til fjernvarmenettet

Ski kommune hav vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarmenettet i h.h til Plan- og bygningslovens § 66A for bygg større enn 300m2 og for bygg av slik størrelse som ombygges til annet bruk eller rehabiliteres til en slik standard at de fremstår som nye (jfr. vedlegg 1)

Kommunen meddeler tiltakshaver tilknytningsplit til fjernvarmenettet i rammetillatelsen som en betingelse for igangsettingstillatelse. Det skal senest i forbindelse med søknaden om rammetillatelse fylles ut et skjema emd alle relevante opplysninger til vurdering av fjernvarmeforbruket og andre forhold. Dersom Follo Fjernvarme AS meddeler å ville benytte seg av tilknytningsplikten, blir den gjort gjeldende. Kunden må bestille fjernvarme ut i fra et beregnet behov definert i kW effekt.

Før ingansettingstillatelse for byggetiltaket gis av kommunen skal leveringsavtale for fjernvarme med FFV være inngått – hvor bl.a leveringspunkt, tarifforhold m.v fremfgår.

3.      Frivillig tilknytning til fjernvarmenettet

Eldre eiendommer med bebyggelse av hensiktsmessig størrelse og med vannbåret varmesystem vil normalt får tilbud om tilknytning til fjernvarmeanlegget når detter er mulig. Alle interesserte kan sende en forespørsel til Follo Fjernvarme AS om tilknytning. Det vil i hvert tilfelle bli vurdert om leveransen er mulig til pris og betingelser som er lønnsomme for kunden og selskapet evt. tidspunkt for når leveransen vil kunne bli lønnsom. Det må også i dette tilfellet bestilles fjernvarme ut i fra et beregnet behov definert i kW effekt. I en egen avtale blir så alle disse forhold bestemt.

Dersom bestiller av fjernvarme og eier av eiendommen ikke er en og samme person må bestilleren fremlegge skriftlig samtykke til fjernvarmetilknytning fra grunneier. Samtykket må inneholde en bekreftelse på at grunneier aksepterer den del av disse leveringsbetingelser som vil kunne få betydning for ham i egenskap av grunneier.

——————————————————————————–

Alminnelige leveringsbetingelser for fjernvarme

1. Definisjon

 • Fjernvarme betyr: varmtvann som sirkulerer i et fjernvarmenett
 • Fjernvarmeanlegget betyr: Varmesentral – Fjernvarmenettet og Kundesentraler
 • Varmesentral betyr: det stedet der varmtvannet produseres
 • Fjernvarmenettet betyr: rørnettet som transporterer varmtvann
 • Kundesentral betyr: varmeveksler, måleinstrumenter, og utstyr for temperaturregulering av varmeforbruk hos kunde
 • Varmeveksler betyr: et vanncellesystem som overfører varme fra fjernvarmenettet til forbrukerens interne sirkulasjonsnett for sentralvarme- og tappevannanlegg uten å blande i de forskjellige systemene
 • Måleapparater/tariffapparater betyr: de strømnings- og temperaturmålere samt avrgningsenhet som fastslår den varmemengde kunden bruker
 • Primærnett betyr: fjernvarmenettet i motsetning til lokale sekundærnett
 • Sekundærnett betyr: internt fordelingsnett fra kundesentralen til flere bygninger i felles avregnet område
 • Stikkledninger betyr: avgreningsrør fra tur- og returledningene i fjernvarmenettet fram til kundesentral
 • Sentralvarmeanlegg betyr: interne varmefordelingsnett og varmegivere hos den enkelte kunde
 • Tappevannanlegg betyr her: røropplegg for varmt tappevann

2. Levering av fjernvarme/Leveringshindringer

Det må inngås en avtale om levering av fjernvarme. Avtalen skal omhandle alle de forhold som inngår i de alminnelige leveringsbetingelser. I h.h til Energilovens § 5-5 kan vederlag for fjernvarme beregnes i form av tilknytningsavgift, fast avgift knyttet til effektleddet pluss en pris for levert varmeenergi, regulert lik eller billigere enn de varierende priser på elektrisitet til oppvarmingsformål i angjeldende område. Follo Fjernvarme AS kan for kortere tid begrense maksimaluttaket hos enkelte kunder om det er nødvendig av hensyn til Follo Fjernvarmes anleggsdel eller for å opprettholde tilfredstillende leveringskvalitet hos kunden selv eller hos andre kunder.

3. Kundeanlegg som fjernvarmeprodusent

Sammenblanding av egenproduksjon og kjøp av fjernvarme er måleteknisk uakseptabelt og kan ikke tillates. Eget varmeproduksjonsanlegg hos kunden, kan etter avtale med Follo Fjernvarme AS, inngå som en del av fjernvarmeanleggets reservekapasitet. Varmeproduksjon hos kunden må i så fall skilles fra sentralvarmeanlegget og styres som en del av fjernvarmeanlegget, uavhenging av hvem som har ansvaret for selve produksjonen i kundeanlegget.

4. Fremføring av fjernvarmenettet og installasjon av kundesentraler

 1. Follo Fjernvarme AS fremfører normalt fernvarmenettet langs veg og stikkledning til kundens bygg over hans eiendom. Det installeres kundesentral i rom innrettet til formålet eller til eksempel i tidligere fyrrom. Rommet må ha nødvendig elektrisk installasjon, inntakssted for vann, gulvsluk og enkel håndvask.
 2. Fjernvarmerommet skal ha egen inngang eller på annen måte være tilgjengelig for kontroll- og servicepersonell fra Follo Fjernvarme AS til enhver tid.
 3. Kundesentralen dimensjoneres etter varmebehov oppgitt av kunden og innbefatter alt måle- og regulerings- og sikkerhetsutstyr som er nødvendig for å levere ønsket varme til kundens sentralvarmeanlegg og tappevannsanlegg. Fjernvamreanleggets serviceansvar avsluttes ved utgående rørstusser fra kundesentralen der kundens egne alnegg tilkobles.

5. Eiendomsrett – drift og vedlikehold

Stikkledninger fra fjernvarmenettet og kundesentralen er normalt Follo Fjernvarme’s eiendom. Det kan i spesielle tilfeller gjøres avtale om delt eiendomsrett eller at kunden alene kan være eier. Av sikkerhetsmessige grunner skal likevel kontroll, drift og vedlikehold i h.h til rutiner i alle tilfeller være Follo Fjernvarmes ansvar. Follo Fjernvarme skal uten ugrunnet opphold utbedre skader go feil på fjernvarmeanlegget, herunder de deler som er nevnt i dette avsnittet. Grunneier/kunden plikter straks å melde fra om mulige feil ved fjernvarmenettet og Kundesentralen.

6. Fri fremføring av fjernvarmenett – og grunnerverv i spesielle tilfeller

 1. Follo Fjernvarme har rett til fremføring av fjernvarmenettet i offentlig vegsystem, men skal avtale beliggenheten med de berørte etater.
 2. Det er en forutsetning for inngåelse av leveringskontrakt at det gis fri fremføring over kundens tomtegrunn, inkludert videreføring til annen kunde der forholdene tilsier at slik fremføring er beste løsning.
 3. Grunnerverv for fremføring av fjernvarmenettet og stikkledninger over annen grunn skal søkes inngått ved minnerlig avtale med grunneier. Dersom slik avtale ikk oppnås frivillig skalervervet skje ved ekspropriasjon og rettslig skjønn.
 4. Follo Fjernvarme er bare erstatningsansvarlig for tap som plassering av fjernvarmeledninger over kundens grunn senere medfører dersom Follo Fjernvarme ikke har tatt rimelig hensyn til grunneierens ønsker og i tillegg har utvist grov uaktsomhet.

7. Graving og sprengning ved fjervarmenettet

Graving og/eller sprengning nær fjernvarmenettet skal ikke iverksettes uten at Follo Fjernvarme varsles – selv om vanlig kommunal tillatelse er innhentet. Avstengning av angjeldende del av nettet kan være nødvendig for å hindre unødig ulempe for kundene på andre deler av fjernvarmenettet. Tiltak for å hindre isolasjonsskader må vurderes.
Grunneier har plitk til å underrette Follo Fjernvarme skriftlig før det foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget herunder all sprengning, veibygging eller andre arbeider som kan skade fjernvarmenettet.
8. Melding om endring av sentralvarmeanlegg eller økt tappevannsforbruk

Kunden skal i god tid, minimum en måned på forhånd, gi skriftlig melding til Follo Fjernvarme ved enhver utvidelse av bygningen eller bruksendring som medfører utvidelse av sentralvarmeanlegget og økning av tappevannsforbruket, da dette kan bety endring av fjernvarmebehovet som overskrider kundesentralens kapasitet. Follo Fjernvarme må da skifte ut deler av, eller hele kundesentralen for å dekke det nye varmebehovet. Kostnadene til slik endring vil bli belastet kunden.

9. Måleapparater

 1. Follo Fjernvarme velger målemetode, plassering, størrelse og type av måleapparater. Apparatene eies, monteres og vedlikeholdes av Follo Fjernvarme.
 2. Kunden er ansvarlig for skade som påføres kontroll- og måleapparatene og for at forsegling ikke blir brutt. Dersom kunden har eller burde ha kunnskap om feil eller skade på måleapparatene, plikter han uten ugrunnet opphold å melde fra til Follo Fjernvarme om dette. Kunden er ansvarlig for eventuelle merutgifter slik unnlatt varsel kan påføre Follo Fjernvarme.
 3. Follo Fjernvarme vil foreta periodisk kontroll av måleapparatene i h.h til produsentens anbefalinger. Dersom en kunde ønsker å få måleapparatene kontrollert, foretar Follo Fjernvarme kontroll etter skriftlig bestilling. Er den samlede feilvisningen mindre enn +/- fem prosent på tellerverket, vannstrøm- og/eller temperaturmåler, har Follo Fjernvarme rett til å kreve kostnaden ved kontroll dekket av kunden.
 4. Dersom måleapparatene ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk, utover lovelig toleranse, eller hvis måleapparatene ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av kundens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode.
 5. Kunden blir belastet eller godskrevet det beløp som svarer til differansen mellom det antatte forbruk og dem målte forbruket. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan likevel ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- fem prosent, eller for lengre tidsom enn tre år.

10. Måleravlesning, fakturering og betaling

 1. Avlesning av måleapparatene foretas av Follo Fjernvarme via fjernavlesning. Follo Fjernvarme skal gis adgang til avlesning manuelt uavhengig av om kunden selv er tilstede. Follo Fjernvarme kan likevel pålegge kundene å lese av måleapparatene og melde inn avlesning. Selvavlesningen kan da kontrolleres ved stikkprøver. Ved manglende melding kan forbruket beregnes skjønnsmessig.
 2. Fakturering skjer normalt månedlig på basis av avlest og beregnet forbruk etter pkt. 10.1 og de til enhver tid gjeldende priser. betaling skal skje senes på den forfallsdag som angitt på fakturaen. Ved unnlatt betaling får pkt. 10.4, 10.5 og 11.1 c) anvendelse.
 3. Kunden skal godskrives og tilbakebetales beløp som urettmessig er fakturert og betalt som følge av feil ved kobling av måler, feil ved måleravlesning, feil utregning av forbruk og andre feil som er forårsaket av Follo Fjernvarme. Etterbetaling kan kreves dersom det viser seg at kunden etter liknende grunnlag har betalt for lite.
 4. Follo Fjernvarme kan, etter gjentatte innkrevningsproblemer, kreve at kunden stiller sikkerhet for betaling av gjeld og rettidig betaling ved forfall an nye regninger.
 5. Ubetalte regninger kan, dersom forsøk på rimelig ordning som nevnt ovenfor ikke fører fram, bli oversendt til innkrevning i h.h til inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26. Dersom kravet overlates til inkasso, vil kunden bli pålagt å betale omkostningene. Det påløper i tillegg renter i h.h til lov om renter ved forsinket betaling av 17, desember 1976 nr. 100. Follo Fjernvarme er ikke ansvarlig for hva som skjer med en inkassofordirng, til eksempel ved videresalg, med de ekstra kostnader dette kan medføre.

11. Avstengning og gjenåpning av kundesentral

Kundesentraler kan avstenges når:

a) Det utføres nødvendig ettersyn, vedlikehold, utbedringer, endringer og utvidelser av fjernvarmenettet samt tilknyttede sekundæranlegg.

b) Kundens fjernvarmeanlegg er tilkoblet uten godkjenning jfr. pkt. 12 b).

c) Betaling for fjernvarmen ikker har skjedd ved forfall og kunden deretter ikke betaler innen 14 dager etter at varsel om avstengning er oversendt han jfr. pkt. 11.2 b) og c).

Varsling:

a) Før en kundesentral avstenges i h.h til pkt. 11.1 a) skal kunden om mulig ha særskilt varsel om når avstengning vil finne sted og påregnelig avstengningstid. Varsling kan fortas i avis som er alminnelig les på stedet. Ved nødstengning gis medling så rask som mulig, med lapp på dør eller lignende.

b) Skjer avstengning i h.h til pkt. 10.1 b) eller c), skal kunden varsles om avstengningstid, om hvordan kunden kan unngå avstengning og om kostnadene ved gjenåpning av leveransen. Varsel skal gis i rimelig tid og bør være kunden i hende minst 14 dager før avstengningen foretas.

c) Avstengningen av et anlegg fritar ikke kunden for betaling av tariffen faste avgifter i den tiden fjernvarme ikke blir levert på grunn av avstengningen. Follo Fjernvarme AS er fritatt for ethvert ansvar for tap eller skalde som kan oppstå hos en kunde ved slik avstengning etter korrekt varsling.

Gjenåpning

a) En avstengt kundesentral skal bare gjenåpnes av servicepersonell fra Follo Fjernvarme jfr. pkt. 20 a) + b).

b) Når avstengning som er skjedd etter pkt. 11.1 a) er bortfalt skal Follo Fjernvarme åpne igjen så snart varmetilførselen i nettet er i orden.

12. Oppsigelse og hevning. Overføring av fjernvarmeabonnementet.

 1. Oppsigelse
  Kunden har rett til å si opp kontakten med 6 – seks – måneders varsel dersom vesentlige deler av kontrakten endres etter pkt. 19. I slike tilfeller har Follo Fjernvarme alltid rett til å kreve at kontrakten opprettholdes på de tidligere leveringsbetingelser.
 2. Follo Fjernvarmes hevningsrett
  Follo Fjernvarme har rett til å heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder sine forplikterlser. Som vesentlig mislighold skal bla. regnes et betalingsmislighold med mer enn en måned eller gjentatte betalingsmislighold av kortere varighet. Hevning innebærer at fjernvarmeleveringen stanses og kundens anlegg frakobles. Follo Fjernvarme kan videre kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av hevningen, og kontraktsforholdet for øvrig kan avvikles. Skjer hevning innen tre år etter at fjernvarmeleveransen til abonnentene ble påbegynt, skal erstatningskravet minst utgjøre Follo Fjernvarmes samlede kostnader ved fremføreing av fjernvarmenettet til kunden.
 3. Overdragelse av fjernvarmeabonnement
  En kunde kan med Follo Fjernvarmes skriftlige samtykke overdra sine rettigheter og plikter etter disse leveringsbetingelser. Avslag skal gis skriftlig og være saklig begrunnet. Anmodning om overføring av abonnement skal være underskrevet av partene i overdagelsesavtalen og inneholde en dato for overdragelse av abonnementet samt aktuel målerstand ved dette tidspunkt.Ved overdragelse er den tidliger kunden ansvarlig for fjernvarmeforbruket fra perioden før abonnementet ble overført. Den nye kunden er ansvarlig for fjernvarmeforbruket etter overdagelsen.Dersom kunden overfører sitt abonnement til en person innen samme husstand, herunder samboer eller annen bruker av samme anlegg, kan vedkommende ikke tegne ny avtale med mindre all gjeld til Follo Fjernvarme er betalt, eller den nye kunden overtar gjeldsforpliktelsen.
 4. Overdragelse av grunn med ledningsanlegg
  Ved overdagelse av grunn som berører fjernvarmenettet er grunneier forpliktet til å overføre fjernvarmeabonnementet til kjøper av eiedommen, eller evt. de forpliktelser i disse leveringsvilkår som kan få betydning for kjøper i egenskap av grunneier. Det vises særlig til dette punkt – samt til pkt. 5, 6, 7 og 8. Follo Fjernvarme kan kreve fremlagt dokumentasjon for at slik overføring har skjedd. Grunneier/selger skal holde Follo Fjernvarme skadesløs for tap som følge av at denne bestemmelse ikke overholdes.

13. Oppgjørsavregning ved oppsigelse og hevning

Ved oppsigelse vil kunden bli avregnet og fakturert fram til utlpet av oppsigelsesfristen eller ved senere tidspunkt når fjernvarmeleveransen stanses.

Ved hevning vil kunden bli avregnet og fakturert fram til tidspunkt når fjernvarmeleveransen stanses.

14. Reklamasjon. Mangler

Kunden taper sin rett til å gjøre gjeldende mangler ved fjernvarmeleveranse dersom han ikke innen rimelig tid og senest innen en måned etter at han oppdager eller burde ha oppdaget mangelen, gi Follo Fjernvarme skriftlig melding sam angir hva slags mangel det gjelder eller hvordan den kommer tul uttrykk.

Fjernvarmeleveransen er mangelfull når den ikke tilfredstiller kravene i de tekniske spesifikasjoner som gjelder i det aktuelle fjernvarmeområdet, eller for øvrig ikke er i samsvar med de krav til kvalitet og egenskaper som følger av avtalen mellom partene. Det foreligger likevel ingen mangel dersom avviet ved fjernvarmeleveransen skyldes rettmessig utkoblinger etter pkt. 11.1 eller forhold som kunder er ansvarlig for.

Dersom det foreligger en mangel ved fjernvarmeleveranen, kan kunden kreve retting etter pkt. 15, forholdsmessig prisavslag, erstatning etter pkt. 16 samt holde tilbake betaling. Kunden kan livevel ikke heve avtalen.

15. Retting

Follo Fjernvarme har uten kostnad for kunden rett og plikt til å rette ne mangel. Retting skal skje innen rimelig tid etter at kunden har reklamert over denne i h.h til pkt. 14 – første avsnitt.

16. Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangler ved fjernvarmeleveransen, for så vidt ikke Follo Fjernvarme sannsynliggjør at manglene er forårsaket av en hindring utenfor Follo Fjernvarmes kontroll som Follo Fjernvarme ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder likevel bare tap som en rimelighet kunne forutse som mulig følge av manglene.

Ansvar etter denne bestemmelsen omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i pkt. 17. Follo Fjernvarme er bare ansvarlig for indirekte tap når manglene, skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Follo Fjernvarmes ledelse. I forhold til indirekte tap som næringsdrivende anleggseier/bruker lider, er Follo Fjernvarme bare ansvarlig dersom sakden er voldt forsettlig. Aktuell erstatning beregnes dog til 2 ganger kundens årlige kostnad til fjernvarme eks. offentlige avgifter.

Ansvar for personskader reguleres ikke av disse leveringsbetingelser.

17. Indirekte skader eller tap (følgeskader)

Indirekte tap omfatter, men ikke begrenset til, tap som anleggseiers/brukers kunder lider, produksjonstap, tapt fortjeneste som følge av bortfall av kontrakt eller andre forhold, avsavnstap og tap som følge av forurensning.

18. Kundens medvikning og tapsbegrensningsplikt

Dersom kunden har medvirket til skade, skal Follo Fjernvarmes ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom kunden ikke i rimelig utstrekning har latt våre å fjerne eller minske risikoen for skade eller å begrense skaden. Dette gjelder tilsvarende i fht. Follo Fjernvarmes ansvar i de tilfeller kunden har medvirket til skaden.

Gjendstander som tåler særskilt lite eller som ikke er valig å oppbevare på skadestedet, samt vannbærende ventilasjonssystemer som ikke er utstyrt med frostsikring, erstattes under ingen omstendigheter.

Skaden skal varsles Follo Fjernvarme så raskt som mulig. Eventuelle tiltak som kunden ønsker å iverksette for å begrense skaden eller avhjelpe konsekvensen av denne, skal varsles Follo Fjernvarme på forhånd.

19. Endring av leveringsbetingelser og tariffer

Follo Fjernvarme er berettiget til å foreta slik endring i disse leveringsvilkårene som til enhver tid anses nødvendig. Endringer er bindende for kunden fra vedtakelsen, men tidligst 14 dager etter kunngjøring av endringen i en avis som er alminnelig lest på stedet.

Tariffen endres i takt med variasjonene i energimarkedet uten spesiell varsling.

20. Sikkerhetsbestemmelser

Fjernvarme er en sikker varmeforsyning, men det er nødvendig at sikkerhetsbestemmelsene følges.

a) Personell som ikke kan legitimere at de representerer Follo Fjernvarme, har ikke tillatelse til å foreta noen form for arbeid på selskapets kundesentraler, utover tilkobling og reparasjon av kundens egne anlegg til sentalens utgående rørtilslutninger. Merk pkt. b)
b) Tilkobling av sentralvarme- og tappevannanlegg til de utgående rørtilslutninger på kundesentraler skal bare utføres av autorisert rørleggerfirma (ref. Plan- og bygningslovens bestemmelser) og etter klarsignal fra Follo Fjernvarme AS.
NB!

Varmtvann står under høyt trykk og har en temperatur som forvolder dyp forbrenning!

Punktering av fjernvarmenettet kan bety bortfall av forsyning over hele forsyningsområdet dersom sonevis avstengning ikke er ordent.

Den store mengden med varmtvann som frigjøres kan ved en punktering av fjernvarmenettet gjøre stor skad.

En kunde som lar ukvalifiserte utføre arbeid i forbindelse med fjernvarmenettet, kan bli ansvarlig for betydelige erstatningsbeløp!

 

Fordelen ved vannbåren varme dvs. sentralvameanlegg, er store heteflater med lav temperatur. Det betyr at berøring ikke gir brannskader – og at støv dermed ikke forbrennes til skadelige gasser med allergiplager eller andre virkniger, slik vi kjenner til fra elektriske varmesystemer.
Brannfaren blir også betydelig redusert.