Fjernvarmetariff TV2 – revidert januar 2013

Standard fjernvarmetariff for kunder uten tilknytningsplikt. (eksisterende bygg som har eget fyrhus med el- og oljekjele samt utkoblbar kraft til el-kjelen)

FJERNVARMETARIFF TV2

 

Standard fjernvarmetariff for kunder uten tilknytningsplikt.

 

Denne tariffen gjelder eksisterende bygg som har eget fyrhus med el- og oljekjele samt utkoblbar kraft til el-kjelen, og der installert el-effekt er høy nok til å sikre full drift gjennom året.

 

Eventuell tilknytningsavgift vurderes i det enkelte tilfelle.

 

Tariffen gjenspeiler kundens alternative energikostnad for eget fyrhus med el- og oljekjeler. Den er todelt, og de to delene representerer henholdsvis faste- og bevegelige kostnader.

 

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.

 

Tariffen består av:

 

Fast energiledd:

– Andel kapital- drifts- og vedlikeholdskostnad for eget fyrhus, avtalt i øre/kWh (normalt 10-18 øre/kWh).

– Fastledd kr 8.595,68.- pr år. (2013)

 

Bevegelig energiledd:

Dette leddet skal gjenspeile kundens alternative energikostnad. Selve energikjøpet settes lik det laveste av kjelkraft til el-kjel eller olje til oljekjel pr. år.

Effektledd, fleksibel tariff: benyttes i samsvar med lokal energileverandørs tariff for 2013.

 

El-kjele

– El-kjøp basert på månedsmiddelpris på Nordpool. Tillagt påslag tilsvarende lokal el-leverandørs påslag 2 øre/kWh + påslag grønne sertifikater 1,2 øre/kWh for 2013

– El-avgift (forbruksavgift) til Staten 11,61 øre/kWh og Enova-avgift kr. 800,- pr. år fra 2013.

– Nettleie for uprioritert overføring.

 

Oljekjele

Oljepris reguleres i henhold til gjennomsnittlig listepris for 3 av de store oljeselskapene fyringsolje nr. 1 levert til storforbruker (over 4000 liter) i sone Ski fratrukket en storforbrukerrabatt på 15 %. Årsvirkningsgraden for kjelene er fastlagt til 75 %.

 

Det bevegelige energileddet er på månedsbasis det billigste av elektrisitet og olje, og beregnes etterskuddsvis.

 

For el-leveranse reguleres prisene i samsvar med lokal netteiers justeringer og Nordpools månedsmiddelpris. For oljeleveranse reguleres prisene i samsvar med oljeprisene månedlig.

Det faste energileddet reguleres årlig med konsumprisindeksen pr. 15. januar.