Få en oversikt over våre priser og tariffer

Priser og tariffer

Kontakt oss

Fjernvarmepris

Prisen du betaler for fjernvarme, skal ikke være høyere enn prisen ville vært hvis du hadde brukt strøm til oppvarming. Dette er bestemt i energiloven § 5-5, og gjelder bare for fjernvarmeanlegg med konsesjon fra NVE.

Prisene settes i forskjellige pristariffer, TV1, TV5 og TV6. 

Pris pr kWh følger Nordpool sin månedsmiddelpris for det gjeldenede strømområde, NO1, NO2 osv. 
Vi kopierer nettleien til det lokale nettselskapet til enhver tid.

Fjernvarmetariff TV1

Fjernvarmetariff for næringskunderkunder med tilknytningsplikt.

Tariffen består av:

*Enova avgift kr 800,- er inkludert i fastleddet.

Bevegelig energiledd:

 • El-pris dvs. NordPools månedsmiddelpris tillagt påslag 2øre/kWh og 1,5 øre/kWh for grønne sertifikater.
 •  El-avgift (forbruksavgift) til staten kr. 0,0916 øre/kWh (jan-mars), kr. 0,1584 øre/kWh (apr-des).
 •  Det gis 5 % rabatt på el- prisen.

Alle priser er eksklusive mva.

Tariffen reguleres i henhold til de enhver tid gjeldende priser på NordPool, priser på nettleie for prioritert overføring for området og offentlige avgifter. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen. I tillegg betales en engangs tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal ikke være større enn de reelle kostnader for stikkledning og kundesentral.

Tariffens priselementer beregnes på følgende måte:

 • Fastleddet skal dekke kostnader for måling og avregning og følger lokal el-leverandør.

 • Energiledd nettleie fastsettes ut fra netteiers tariff og kan ha en vintersats og en sommersats.

 • Elavgiften (forbruksavgift) til staten er lik den til enhver tid gjeldene avgift kr 0,0916 øre/kWh (jan-mars) kr. 0,1584 øre/kWh (apr-des) for 2023.

 • El-prisen fastsettes i henhold til NordPools månedsmiddelpris med tillegg av et påslag på 2.0 øre/kWh + 1,5 øre/kWh grønne sertifikater (for 2023).

 • Effektledd nettleie skal i hovedsak dekke kostnader for utbygging, drift og vedlikehold av fjernvarmesystemet og fastsettes ut fra lokal netteiers tariff. Effektleddet baseres på registrert maks effekt årlig og justeres pr. 1. jan. første gang 2024.

 • Summen av elpris, elavgift og energiledd nettleie skal i hovedsak dekke kostnadene til produksjon av fjernvarme, men det gis rabatt på 5 % på el- prisen for å sikre en pris som blir lavere enn oppvarming med ren elektrisitet.

 • Alle priser reguleres i samsvar med lokal netteiers justeringer, bortsett fra el-pris som fastsettes i henhold til NordPools månedsmiddelpris.

Fjernvarmetariff TV5

Fjernvarmetariff for kunder med tilknytningsplikt – rekkehus/enebolig/blokkbebyggelse.

Tariffen består av:

 • Fastavgift på kr. 11492,37 pr år fra 01.01.2023

 • Nettleie som for husholdninger generelt kr 0,2059 pr kWh (mai-okt.) kr.0,2246 pr kWh (jan-april, nov-des) (inkl. Enova avgift 1 øre/kWh) pr. 01.01.23

 • El-pris dvs. Nordpools månedsmiddelpris tillagt påslag tilsvarende lokal elleverandørs påslag + grønne sertifikater 2,0 +1,5 øre/kWh for 2023.

 • El-avgift (forbruksavgift) til staten kr 0,0916 øre/kWh (januar-mars) kr. 0,1584 øre/kWh (april-desember)

Det gis 5 % rabatt på el-prisen.

Tariffen reguleres i h.h til de enhver tid gjeldende priser på Nordpool. Fastavgifter reguleres etter konsumprisindeksen og priser på nettleie for prioritert overføring for området og offentlige avgifter reguleres i samsvar med lokal el-leverandørs justeringer. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen.

I tillegg betales en engangs tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal ikke være større enn de reelle kostnader for stikkledning og kundesentral.

Tariffens priselementer beregnes på følgende måte:

Nettleie skal i hovedsak dekke kostnader for utbygging, drift og vedlikehold av fjernvarmesystemet. El-prisen fastsettes i henhold til Nordpools månedsmiddelpris med tillegg av et påslag tilsvarende lokal el-leverandørs påslag + grønne sertifikater 2,0 + 1,5 øre/kWh for 2023.

Elavgiften (forbruksavgift) er lik den til enhver gjeldende avgift kr 0,0916 øre/kWh jan-mars), kr. 0,1584 øre/kWh (april-desember).

Summen av el-pris og el-avgift skal i hovedsak dekke kostnadene til produksjon av fjernvarme. Det gis rabatt på 5 % på el-prisen for å sikre en pris som blir lavere enn oppvarming med ren elektrisitet. Alle priser er eks mva.

Har du spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Kontakt oss