Prisjustering 2011

Prisjustering 2011

Prisjustering pr. januar 2011

F.o.m avregningen for Januar har vi foretatt prismessige justeringer i samsvar med avtale med den enkelte kunde:

*Fastleddet er justert med økningen i KPI pr. 10. januar 2011 tilsvarende 2,5%.
*Effektleddet er justert i samsvar med lokal nettleverandørs justeringer av effektleddet for strøm.

 

Energiloven sier følgende om priser på levering av fjernvarme:

Energilovens § 5-5.

Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.

Det skal gis melding til konsesjonsmyndigheten om priser og andre leveringsvilkår og endringer i disse fra konsesjonspliktige anlegg. Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 66 a, har rett til å klage til konsesjonsmyndigheten over priser og andre leveringsvilkår. Konsesjonsmyndigheten kan gi pålegg om endringer av prisen eller leveringsvilkårene for øvrig.

Når tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er pålagt i medhold av plan- og bygningslovens § 66a, skal abonnenten betale tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om fjernvarme nyttes eller ikke.

Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 82 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 7 des 2001 nr. 1344).