Ledningsanlegg for fjernvarme mellom Princess / Drømtorp og Ski Næringspark

Ledningsanlegg for fjernvarme mellom Princess / Drømtorp og Ski Næringspark

Prosjektet omfatter utbygging av fjernvarmenettet fra Drømtorp syd mot Ski næringspark sine østlige og sydlige deler.

Prosjektet omfatter utbygging av fjernvarmenettet fra Drømtorp syd mot Ski næringspark sine østlige og sydlige deler. Biosentralen på Drømtorp 1 med 2 Mw biokjele og 2 Mw gasskjele skal dekke varmebehovet.

Prosjektet omfatter 1100 m grøft med fjernvarmerør. Pga samordning med bygging av ny gang- og sykkelveg forbi Ski Bygg AS ble ledningstraseen lagt om i forhold til opprinnelig forprosjekt. Dette ga en noe lengre ledningstrase.

Prosjektet gir nødvendig varme til Ski Bygg Gruppen AS, Dynamittvegen 19 og Dynamittvegen 25. I tillegg vil ledningsnettet dekke to arealer med et dimensjonerende effektbehov på 3 mill. kWh. Den nye energisentralen på Drømtorp har kapasitet til å dekke behovet for de nye abonnentene som knyttes til anlegget etter hvert.

På denne bakgrunn kan en konkludere med at anlegget vil tilfredsstille energimålene ved at 2.600.000 kWh direkte el-oppvarming og olje erstattes med bioenergi (pellets) og gass som spisslast.

Ønsker du å lese mer om prosjektet, kan du laste ned hele her!