Fjernvarmetariff TV5 – revidert januar 2013

Standard fjernvarmetariff for kunder med tilknytningsplikt - rekkehus og blokkbebyggelse.

Standard fjernvarmetariff for kunder med tilknytningsplikt – rekkehus/blokkbebyggelse.

 

Ski kommune vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 66 a den 7/3-2001 at alle nye byggetiltak over 300 m2 samt eksisterende bygg som gjennomfører en totalombygging skal pålegges tilknytningsplikt til Follo Fjernvarme AS’ fjernvarmenett innenfor Follo Fjernvarme AS’ konsesjonsområde i Ski. Normalt vil kommunen sette som vilkår for en igangsettingstillatelse at det foreligger bindende leveringsavtale mellom abonnenten og Follo Fjernvarme AS.

 

Energilovens § 5.5 regulerer oppbyggingen av tariffstruktur og fjernvarmeprisen. Prisen for fjernvarme skal i henhold til loven ikke overstige prisen for helelektrisk oppvarming. Follo Fjernvarme AS har i sin tariffstruktur innarbeidet en rabatt som sikrer at fjernvarmeprisen til en hver tid ligger under prisen for helelektrisk oppvarming.

 

For tariff TV5 skal abonnenten betale tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om fjernvarme nyttes eller ikke, jfr. energilovens § 5.5, fjerde ledd.

Tariffen er bygget opp tilsvarende som lokal el-leverandørs tariff for elektrisitet.

 

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva.

 

Tariffen består av:

– Nettleie som for husholdninger generelt.

– El-pris dvs. Nordpools månedsmiddelpris tillagt påslag tilsvarende lokal el-leverandørs påslag + grønne sertifikater 1,2 øre/kWh for 2013.

– El-avgift (forbruksavgift) til staten og Enova-avgift med 1 øre/kWh.

 

Det gis 5 % rabatt på el-prisen.

 

 

Tariffen reguleres i h.h til de enhver tid gjeldende priser på Nordpool. Fastavgifter og priser på nettleie for prioritert overføring for området og offentlige avgifter reguleres i samsvar med lokal el-leverandørs justeringer. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen.

 

I tillegg betales en engangs tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal ikke være større enn de reelle kostnader for stikkledning og kundesentral.

 

Tariffens priselementer beregnes på følgende måte:

 

Nettleie skal i hovedsak dekke kostnader for utbygging, drift og vedlikehold av fjernvarmesystemet og fastsettes ut fra lokal el-netteiers tariff.

El-prisen fastsettes i henhold til Nordpools månedsmiddelpris med tillegg av et påslag tilsvarende lokal el-leverandørs påslag + grønne sertifikater 1,2 øre/kWh for 2013

 

Elavgiften (forbruksavgift) til Staten og Enova-avgift er lik den til enhver gjeldende avgift 11,61 + 1 + 1,2 øre/kWh grønne sertifikater for 2013.

 

 

Summen av el-pris og el-avgift skal i hovedsak dekke kostnadene til produksjon av fjernvarme. Det gis rabatt på 5 % på el-prisen for å sikre en pris som blir lavere enn oppvarming med ren elektrisitet.

 

Alle priser reguleres i samsvar med lokal netteiers justeringer, bortsett fra el-pris som fastsettes i henhold til Nordpools månedsmiddelpris.