Energiavtale uten tilknytningsplikt for næringsbygg – revidert mai 2009

Dette er den juridiske ordlyden i Energiavtale inngått mellom Follo Fjernvarme AS og kunde om tilknytning og levering av fjernvarme i Ski kommune for kunde uten tilknytningsplikt

Det er i dag inngått avtale mellom Follo Fjernvarme AS (FFV) som selger og ……….som kjøper om fjernvarmelevering til……….i h.h til dimensjoneringsgrunnlag av……….

Definisjon

Primærside er tilførselsside og forsyner kundesentralen med fjernvarme (t.o.m varmeveksler). Sekundærsiden er kundens sentralvarmeanlegg (fra varmeveksler).

§1 Leveranse og leveringssikkerhet

FFV dekker fra sitt fjernvarmenett kjøperens behov for energi til varme og evt. varmt tappevann. Leveringssikkerhet tilsvarer leveringssikkerhet for elektrisk energi.

Levering av fjernvarme skal skje i h.h til Energilovens §5 – 4 og FFV’s leveringsbestemmelser for fjernvarme

Årsvolum er ca……….kWh/år og maksimalt effektuttak er begrenset til ca……….kW for oppvarming og ……….kW for tappevannskursen, til sammen ca……….kW.

§2 Kostnadsfordeling

FFV fører fram primærnettets ledninger til og fra fjernvarmerommet. FFV skal også installere varmeveksler for oppvarming og evt. varmt tappevann inkl. alt rørleggerarbeid, reguleringsventiler og elektrikerarbeid på primærsiden. FFV bekoster go foretar også tilkoplingen til sekundærnettet fra varmeveksler i samsvar med utarbeidet systemskisse. Andre endringer ønsket av kunden i sekundærnettet må dekkes av byggets eier. Fremtidig vedlikehold til og med varmeveksler er FFV’s ansvar, mens drift og vedlikehold etter veksler er byggets eiers ansvar jfr. leveringsbetingelsene pkt. 4 og 5.

Nyinnstallasjon og utstyr følger FFV’s til enhver tid gjeldende tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme. Tekniske løsninger på sekundærsiden skal være godkjent av FFV.

FFV gis rett til å legge, vedlikeholde og reparere ledningene til og fra fyrrom. Videre skal FFV vederlagsfritt få fremføre infrastruktur for fjernvarme over kjøpers eiendom. Nærmere plassering avtales mellom partene.

Nødvendig målerarrangement på primærsiden bekostes av FFV. Kundesentralen (varmeveksler) er FFV’s eiendom. Ingen av partene har rett til å overdra til en tredjepart uten at den annen parts samtykke, slikt samtykke kan ikke nektes uten gyldig begrunnelse jfr. leveringsbetingelsene pkt. 6 og 7.

§3 Fjernvarmepris

Det er utarbeidet egen tariff for ……………… Tariffen vil sikre ……….. en energipris gunstigere enn dagens oppvarming med el-kjel på …………..kW og 1 stk. oljekjel på ……….kW. Det skal avregnes med det som er gunstigst av el- eller olje årlig. Når det gjelder regulering av prisene vises til den egne tariffen for ……………

§4 Tilknytningsavgift.

Det betales en tilknytningsavgift på kr. ………… som skal dekke kostnadene til kundesentralen.

§5 Fakturering

Fjernvarme faktureres månedlig i h.h til enhver til gjeldende betalingsbetingelser. Energileddet beregnes på grunnlag av avlest forbruk, og de enkelte priselementer fremgår av fakturaen.

Fakturaadresse: Til enhver til byggets eier.

§6 Generelle leveringsbetingelser

Dersom ikke annet følger av denne avtale, gjelder selger’s til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser for fjernvarme.

Erstatning for skade eller tap forårsaket av fjernvarmeanlegget reguleres av FFV’s «Generelle leveringsbetingelser for fjernvarme». FFV sitt ansvar er dog oppad begrenset til summen av det årlige faktureringsbeløpet for leveranse eksklusiv avgifter jfr. leveringsbetingelsene pkt. 14, 15, 16, 17 og 18.

§7 Avtalens varighet

Avtalen gjelder fra det tidspunkt partene er enige om og gjelder i 5 år. Avtalen fornyes automatisk for 2 år av gangen dersom ingen av partene krever forhandling eller opphør. Slikt varsel må gis minst 6 mndr. før avtaleperiodens utløp. Dersom vensentlige deler av kontrakten endres for eksempel prisforutsetningene, kan kunden si opp kontrakten med 6 mndr. varsle jfr. pkt 12 i leveringsbetingelsene.

§8 Taushetsplikt

Partene forplikter seg til å holde innholdet i denne avtale konfidensielt. Avtalen eller deler av den som inneholder kommersielle opplysninger, kan ikke gjøres kjent for tredjepart uten den annen parts skriftelige samtykke. Unntatt fra denne bestemmelse er pliktig informasjon som skal innberettes til ofentlige myndigheter eller til statistikkformål i anonymisert form.

§9 Tvister

Eventuelle tvister knyttet til denne avtale skal løses som følger:

* Det skal primært søkes en løsning gjennom minnelig ordning mellom partene

* Eventuelle tvister oppad begrenset til kr. 100.000,- skal avgjøres av en oppmann som partene har oppnevnt i fellesskap.

Partene bærer selv sine egne kostnader og deler eksterne kostnader med 50% på hver part.

* Eventuelle tvister over kr. 100.000,- eller tvister over andre forhold partene ikke blir enige om avgjøres ved ordinær domstol.

* Follo Tingrett i Ski er verneting.

Avtalen blir utferdiget i 2-to likelydende eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar i signert utgave.