Energiavtale med tilknytningsplikt for rekkehus/blokk – revidert mai 2009

Dette er den juridiske ordlyden i Energiavtale inngått mellom Follo Fjernvarme AS og kunde om tilknytning og levering av fjernvarme i Ski kommune for kunde i rekkehus/blokk med tilknytningsplikt

Det er i dag inngått avtale mellom Follo Fjernvarme AS (FFV) som selger og ……….som kjøper om fjernvarmelevering til……….i h.h til dimensjoneringsgrunnlag av……….

Definisjon

Primærside er tilførselsside og forsyner kundesentralen med fjernvarme (t.o.m varmeveksler). Sekundærsiden er kundens sentralvarmeanlegg (fra varmeveksler).

§1 Leveranse og leveringssikkerhet

FFV dekker fra sitt fjernvarmenett kjøperens behov for energi til varme og varmt tappevann i h.h til Plan- og bygningslovens §66a. Leveringssikkerhet tilsvarer leveringssikkerhet for elektrisk energi.

Levering av fjernvarme skal skje i h.h til Energilovens §5 – 4 og FFV’s leveringsbestemmelser for fjernvarme

Årsvolum er ca……….kWh/år og maksimalt effektuttak er begrenset til ca……….kW for radiatorkursen og ……….kW for tappevannskursen, til sammen ca……….kW.

§2 Kostnadsfordeling

FFV fører fram primærnettets ledninger til og fra fjernvarmerommet. FFV skal også bygge og installere varmeveksler for oppvarming og varmt tappevann inkl. alt rørleggerarbeid, reguleringsventiler og elektrikerarbeid på primærsiden.

Byggets eier bekoster reguleringsventiler, automatikkutrustning og elektrisk arbeid på sekundærsiden.

Nyinnstallasjon og utstyr følger FFV’s til enhver tid gjeldende tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme. Tekniske løsninger på sekundærsiden skal være godkjent av FFV.

FFV gis rett til å legge, vedlikeholde og reparere ledningene til og fra fjernvarmerommet. Videre skal FFV vederlagsfritt få fremføre infrastruktur for fjernvarme over kjøpers eiendom.

Nødvendig målerarrangement på primærsiden bekostes av FFV. Kundesentralen er FFV’s eiendom. Ingen av partene har rett til å overdra til en tredjepart uten at den annen parts samtykke, slikt samtykke kan ikke nektes uten gyldig begrunnelse jfr. leveringsbetingelsene pkt. 6 og 7.

§3 Fjernvarmepris

Fjernvarmeprisen baserer seg på levering med tilknytningsplikt for borettslag i rekkehus/blokkbebyggelse tilsvarende tariff TV5.

Fjernvarmeprisen er sammensatt av fire derler, en fastavgift, nettleie, el-avgift og et bevegelig energiledd/strømpris tillagt de til en hver tid gjeldende avgifter.

Den totale energikostnaden pr. kWh for fjernvarme skal ved inngang til hver måned ikke overskride gjeldende pristak for helelektrisk oppvarming. For øvrig vises til fjernvarmetariff TV5.

§4 Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgiften betales for maksimalt disse byggernes andel av de medgåtte kostnader til stikkledninger og kundesentral. Tilknytningsavgiften må være betalt i sin helhet før kundesentralen tas i bruk alternativt kan deler av tilknytningskostnadene tillegges kWh-prisen jfr. TV5.

§5 Fakturering

Fjernvarme faktureres månedlig i h.h til enhver til gjeldende betalingsbetingelser. Energileddet beregnes på grunnlag av avlest forbruk, og de enkelte priselementer fremgår av fakturaen jfr. leveringsbetingelsene pkt. 10.

Fakturaadresse: Til enhver til byggets eier.

§6 Generelle leveringsbetingelser

Dersom ikke annet følger av denne avtale, gjelder selger’s til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser for fjernvarme.

Fjernvarmerommet, som skal være på 3 x 6 meter, disponeres i felleskap av FFV og eier av bygget. FFV har desom det er nødvendig rett til å installere el/olje-kjel i fjernvarmerommet. FFV skal godkjenne den til enhver tid sittende eiers disposisjoner i fjernvarmerommet.

Erstatning for skade eller tap forårsaket av fjernvarmeanlegget reguleres av FFV’s «Generelle leveringsbetingelser for fjernvarme». FFV sitt ansvar er dog oppad begrenset til 2 x summen av det årlige faktureringsbeløpet for leveranse eksklusiv avgifter jfr. leveringsbetingelsene pkt. 14, 15, 16, 17 og 18.

§7 Avtalens varighet

Avtalen gjelder fra dato for underskrift. Avtalens varighet er begrenset av den til enhver tid gjeldende konsesjonstid- og vilkår. Etter 5 år kan begge parter ut fra en rimelighetsbetraktning be om en revisjon av avtalen hva angår forutsetningene i våre leveringvilkår. Avtalen fornyes automatisk for 2 år av gangen desom ingen av partene ber om slik revisjon.

§8 Taushetsplikt

Partene forplikter seg til å holde innholdet i denne avtale konfidensielt. Avtalen eller deler av den som inneholder kommersielle opplysninger, kan ikke gjøres kjent for tredjepart uten den annen parts skriftelige samtykke. Unntatt fra denne bestemmelse er pliktig informasjon som skal innberettes til ofentlige myndigheter eller til statistikkformål i anonymisert form.

§9 Tvister

Eventuelle tvister knyttet til denne avtale skal løses som følger:

* Det skal primært søkes en løsning gjennom minnelig ordning mellom partene

* Eventuelle tvister oppad begrenset til kr. 100.000,- skal avgjøres av en oppmann som partene har oppnevnt i fellesskap.

Partene bærer selv sine egne kostnader og deler eksterne kostnader med 50% på hver part.

* Eventuelle tvister over kr. 100.000,- eller tvister over andre forhold partene ikke blir enige om avgjøres ved ordinær domstol.

* Follo Tingrett i Ski er verneting.

Avtalen blir utferdiget i 2-to likelydende eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar i signert utgave.