Energiavtale med tilknytningsplikt for næringsbygg – revidert mai 2009

Dette er den juridiske ordlyden i Energiavtale inngått mellom Follo Fjernvarme AS og kunde om tilknytning og levering av fjernvarme i Ski kommune for kunde med tilknytningsplikt

eldende leveringsbetingelser for fjernvarme.

Fjernvarmerommet, som skal være på 3 x 6 meter, disponeres i felleskap av FFV og eier av bygget. FFV har desom det er nødvendig rett til å installere el/olje-kjel i fjernvarmerommet. FFV skal godkjenne den til enhver tid sittende eiers disposisjoner i fjernvarmerommet.

Erstatning for skade eller tap forårsaket av fjernvarmeanlegget reguleres av FFV’s «Generelle leveringsbetingelser for fjernvarme». FFV sitt ansvar er dog oppad begrenset til 2 x summen av det årlige faktureringsbeløpet for leveranse eksklusiv avgifter jfr. leveringsbetingelsene pkt. 14, 15, 16, 17 og 18.

§7 Avtalens varighet

Avtalen gjelder fra dato for underskrift. Avtalens varighet er begrenset av den til enhver tid gjeldende konsesjonstid- og vilkår. Etter 5 år kan begge parter ut fra en rimelighetsbetraktning be om en revisjon av avtalen hva angår den abonnerte effekt.

§8 Taushetsplikt

Partene forplikter seg til å holde innholdet i denne avtale konfidensielt. Avtalen eller deler av den som inneholder kommersielle opplysninger, kan ikke gjøres kjent for tredjepart uten den annen parts skriftelige samtykke. Unntatt fra denne bestemmelse er pliktig informasjon som skal innberettes til ofentlige myndigheter eller til statistikkformål i anonymisert form.

§9 Tvister

Eventuelle tvister knyttet til denne avtale skal løses som følger:

* Det skal primært søkes en løsning gjennom minnelig ordning mellom partene

* Eventuelle tvister oppad begrenset til kr. 100.000,- skal avgjøres av en oppmann som partene har oppnevnt i fellesskap.

Partene bærer selv sine egne kostnader og deler eksterne kostnader med 50% på hver part.

* Eventuelle tvister over kr. 100.000,- eller tvister over andre forhold partene ikke blir enige om avgjøres ved ordinær domstol.

* Follo Tingrett i Ski er verneting.

Avtalen blir utferdiget i 2-to likelydende eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar i signert utgave.