Drømtorp Biosentral

Drømtorp Biosentral

Drømtorp Biosentral

På Drømtorp Næringsområde og Ski Idrettspark er lagt en såkalt «fjernvarmeøy», dvs et område som foreløpig ikke er sammenkoplet med sentrum forøvrig. Området får også sin egen midlertidige varmetilførsel gjennom en mobil varmesentral.

Varmesentral:
Den mobile varmesentralen er basert på fyring med pellets og gass/el som reserve/spisslast. Denne er plassert på en tomt som ligger vis à vis brannstasjonen i Teglveien 25. Denne tomten er kjøpt av Follo Fjernvarme AS og det er her den permanente varmesentralen også skal plasseres. Den midlertidige varmesentralen vil kunne levere 2.0 MW fra pelletskjelen og 2.0 MW fra gasskjelen samt 160kW fra el-kjele. Dette er tilstrekkelig for å dekke alle aktuelle bygg i området.

Røranlegg:
Det er lagt et omfattende røranlegg for å dekke i første omgang alle bygg som i dag har vannbåren varme:

  • På næringsområdet vil, Princess AS, Follo Tak og Vedlikehold og Ski kommunes driftssentral bli tilknyttet samtidig.
  • I Idrettsparken vil Skihallen/Alliansehallen, klubbhuset og kunstgressbanen bli tilknyttet.
  • Ski videregående skole vil også få sin tilknytning.

Anlegget forberedes for videre utbygging mot sentrum, mot Ellingsrud Næringsområde og Ski Næringspark som vil bli gjennomført i senere byggetrinn.

Varmemengde:
Denne utbyggingen vil åpne for at oppvarming tilsvarende 5 GWh flyttes over fra olje/el til fjernvarme basert på biovarme. I løpet av et par år forventes ytterligere 3-4 GWh tilknyttet dette anlegget.

Fremdrift:
Varmesentralen ble levert ved årsskifte 2006/2007 og røranlegget var totalt sett ferdig våren 2007. Deler av anlegget ble idriftsatt ca. 1 mars 2007.

Ferdigstillelse:

Varmesentralen:
Sentralen ble ferdigstillt og satt i drift 5. mars 2007. Alle restarbeider ble ferdigstillt i løpet av sommeren. Det  ble innstallert en 160 kW elektrokjele inne i sentralen for å dekke sommerforbruket. Denne var i drift f.o.m. uke 21.